Klauzula informacyjna

dot. przetwarzania danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, realizacji prawnie uzasadnionych interesów oraz udzielonych zgód i informujemy o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Kościół Rektoralny pw. Wszystkich Świętych przy ul. Lipowej w Lublinie, Zarządca cmentarzy rzymskokatolickich przy ul. Lipowej i ul. Unickiej w Lublinie, dane do kontaktu: Kościół Rektoralny pw. Wszystkich Świętych, ul. Lipowa 16, 20-024 Lublin, tel. 81 532-02-15 email; kancelarialipowa@cmentarz.lublin.pl dalej jako Administrator.

 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub zawartych umów, i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a) zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych,

b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,

c) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

a) przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów, np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek,

b) upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do Państw trzecich poza EOG. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.