Dla usprawnienia Państwa kontaktów z kancelarią cmentarza oraz wyjaśnienia podstawowych spraw dotyczących cmentarza zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Celem naszych działań jest troska o atmosferę modlitwy i umożliwienie godnego kultywowania pamięci osób zmarłych, co jest nieodzownym elementem wiary chrześcijańskiej. Podstawą tych działań jest Regulamin Cmentarza, dlatego zapraszamy do zapoznania się z nim i stosowania w praktyce.

 


Rozróżniamy na cmentarzu następujące rodzaje działań:

 • usługi cmentarne, które sprawuje i za które ponosi odpowiedzialność zarząd cmentarza, obejmujące w szczególności:
  • przygotowywanie miejsc grzebalnych,
  • obsługę pogrzebów i pieczę nad godnym i spokojnym przebiegiem liturgii pogrzebowych,
  • budowę, konserwację i remonty obiektów cmentarnych,
  • utrzymywanie porządku na cmentarzu,
 • usługi pogrzebowe i kamieniarskie prowadzone przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne umowy regulujące warunki ich funkcjonowania.

 


Szanowni Państwo, przy załatwianiu spraw w kancelarii cmentarza istotne jest rozróżnienie podstawowych pojęć:

 • prawo do pochowania osoby zmarłej, które przysługuje najbliższej żyjącej rodzinie, zgodnie z art. 10.1 ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 • prawo do grobu, prawo osobiste, które wynika z pochowania zmarłego w danym grobie,
 • prawo do dysponowania grobem, które nabywa się przez zawarcie umowy z zarządem na użytkowanie nowego grobu lub na podstawie zgody dotychczasowego dysponenta, lub w razie śmierci dysponenta na podstawie zgody wszystkich uprawnionych.

 


Rozróżniamy pięć rodzajów grobów: groby ziemne, groby murowane jednokatakumbowe, murowane wielokatakumbowe, groby urnowe i groby dziecięce. Groby według obowiązujących przepisów i zgodnie z kosztami utrzymania cmentarza podlegają cyklicznym opłatom. W przypadku braku opłaty grób może być użyty przez zarząd cmentarza do ponownego pochówku (nie dotyczy grobów murowanych wielokatakumbowych i grobów urnowych). Ważne jest, że wnoszone opłaty nie zmieniają stanu prawnego grobu, gdyż tego wymaga oddzielna umowa.

Dla zachowania bezpieczeństwa, porządku i estetyki, wszystkie prace należy wykonywać za zgodą zarządcy cmentarza.

 


Informujemy, że w Kościele Rektoralnym pw. Wszystkich Świętych w Lublinie wprowadzono Politykę Bezpieczeństwa Informacji, która została opracowana na podstawie i jest zgodna z:

– Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
– Dekretem ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13 marca 2018 r..