Cały drzewostan na terenie cmentarza:

  1. Podlega ochronie Miejskiego Architekta Zieleni.
  2. Nie wolno samowolnie nasadzać żadnych drzew i krzewów.
  3. Wszelkie prace przy drzewostanie wymagają zgody WOŚ i Zarządu Cmentarza.
  4. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.
  5. Niszczenie drzew jest przestępstwem i zarząd cmentarza ma obowiązek zgłoszenia tego odpowiednim władzom.