drzewostan

Cały drzewostan na terenie cmentarza:

 1. Podlega ochronie Miejskiego Architekta Zieleni.
 2. Nie wolno samowolnie nasadzać żadnych drzew i krzewów.
 3. Wszelkie prace przy drzewostanie wymagają zgody WOŚ i Zarządu Cmentarza.
 4. Tuje/żywotniki nasadzone przy grobach są usuwane na koszt wnioskodawcy.
 5. Niszczenie drzew jest przestępstwem i zarząd cmentarza ma obowiązek zgłoszenia tego odpowiednim władzom.
laweczki

Wszystkie ławeczki przy grobach:

 1. Stawiane są bez zgody zarządu cmentarza (regulamin cmentarza – Rozdział 2 punkt 3).
 2. Podlegają zdemontowaniu przez zarządcę w razie konieczności ( np. pogrzeb, budowa grobu, brak przejścia między grobami, zły stan techniczny).
 3. Przepraszamy, ale zdemontowanie ławeczki jest utrudnieniem – dodatkową pracą, dlatego do dysponenta należy uporządkowanie otoczenia grobu.
sprzatanie

Sprzątanie nagrobków

W kancelarii cmentarza można zamówić usługę sprzątania nagrobka.
Usługę sprzątania można zamówić jako jednorazową bądź cykliczną, będącą zwielokrotnieniem usługi jednorazowej. Standard obejmuje umycie nagrobka specjalnym środkiem do kamienia, zapalenie znicza i pielęgnację najbliższego otoczenia (zimą – odśnieżanie). Po szczegółowe informacje zapraszamy do kancelarii cmentarza.

systenoplat

System opłat

Informujemy, że obowiązują następujące opłaty grobów:

 • związane z załatwianiem różnych spraw (pogrzeb, przebudowa grobu, stawianie nagrobka, regulacja stanu prawnego itp.),
 • prolongacyjne, za groby ziemne i jednokatakumbowe murowane, przedłużające ważność grobu w obecnej formie bez gwarancji na jego przekształcenie. Przekształcenie wymaga oddzielnej procedury. Opłaty są wnoszone co 20 lat. Brak opłaty skutkuje likwidacją grobu. Opłata prolongacyjna nie zmienia stanu prawnego grobu,
 • za użytkowanie grobów murowanych wielokatakumbowych i urnowych – wnoszone na 5 lub 10 lat – brak opłaty uniemożliwia załatwianie spraw związanych z grobem.

Wysokość opłat wynika z kosztów utrzymania starego cmentarza. Opłaty pozwalają zachować godny wygląd, należny miejscu świętemu i miejscu spoczynku naszych bliskich.

book

Zamówienie kwerendy

Mogą Państwo zamówić poszukiwanie i zbieranie informacji o osobie pochowanej na zarządzanym przez nas cmentarzu przed 1945 rokiem z wykorzystaniem zasobów naszego archiwum oraz innych źródeł informacji. Otrzymają Państwo na piśmie zamówione dane takie jak: miejsce, data, korelacje rodzinne i inne dostępne informacje.

Uwaga! Konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego do pobrania i odesłanie do kancelarii cmentarza. Kancelaria nie daje żadnej gwarancji, że posiada informacje> którymi są Państwo zainteresowani. Może się okazać że wynik poszukiwania będzie negatywny – ze względu na brak poszukiwanych danych w dokumentacji lub osoba nie została pochowana na naszym cmentarzu. Poszukiwanie danych jest płatne bez względu na rezultat poszukiwań.

Badanie wykonujemy jedynie względem osób pochowanych  na zarządzanym przez nas cmentarzu.

IMG_7294

Pielęgnacja drzewostanu

W 2017 roku w ramach współpracy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowane zadanie pn.”Nasadzenia drzew na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Unickiej w Lublinie”. Prace obejmą rekompensatę nasadzeń w zamian za wycinki drzew zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Lublina. Nasadzonych zostanie 22 sztuki drzew.